Tłumaczenia pisemne i ustne
Języka nIemieckiego

Zasady Współpracy

Zasady współpracy ze zleceniodawcami

Warunki świadczenia usług

 1. Niniejsze Warunki określają zasady współpracy ze Zleceniodawcami. Udzielenie zlecenia przez Zleceniodawcę oznacza akceptację wszystkich poniższych zapisów.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość tłumaczeń oraz sprawną obsługę klientów.
 3. Zleceniobiorca ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn.
 4. Tłumaczenia pisemne:
  1. Zwykłe: Tekst do tłumaczenia zwykłego można dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej. Gotowe tłumaczenie zostaje przekazane w formie pliku pocztą elektroniczną. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1600 znaków ze spacjami. Minimalne zamówienie na tłumaczenie zwykłe to 1 strona.
  2. Poświadczone: Tekst do tłumaczenia poświadczonego powinien zostać przekazany w oryginale. Dopuszcza się możliwość przesłania skanu dokumentu pocztą elektroniczną i przedłożenia oryginału przy odbiorze. Podpisane i opieczętowane tłumaczenie zostaje przekazane w formie papierowej w 1 egzemplarzu. Cena każdego dodatkowego egzemplarza wynosi 20% ceny tłumaczenia. Jedna strona rozliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami. Minimalne zamówienie na tłumaczenie poświadczone to 1 strona.
  3. W celu dokonania wyceny należy przesłać dokument pocztą elektroniczną – przedstawię wówczas ofertę cenową i zaproponuję termin wykonania tłumaczenia.
  4. Tryby wykonywania tłumaczeń:
   • Tryb zwykły: 2 dni robocze,
   • Tryb pilny: 1 dzień roboczy (cena wzrasta o 25%),
   • Tryb ekspresowy: odbiór w dniu zlecenia (cena wzrasta o 50 %).

   Tryb oraz termin wykonania tłumaczenia ustalany jest każdorazowo ze zleceniodawcą. Ustalając termin wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

  5. Za tłumaczenie tekstów specjalistycznych bądź w przypadku utrudnionej czytelności tekstu tłumaczowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie uzgodnione ze zleceniodawcą.
  6. Koszt weryfikacji i poświadczenia tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę wynosi 50% stawki za tłumaczenie.
  7. Zleceniodawca odwołujący zlecenie tłumaczenia jest zobowiązany zapłacić tłumaczowi wynagrodzenie za wykonaną już pracę.
  8. W przypadku niedotrzymania terminu przez tłumacza jego honorarium może zostać pomniejszone o ustalony w umowie ze zleceniodawcą procent za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od zlecenia po rozpoczęciu tłumaczenia, tłumacz traci prawo do wynagrodzenia za wykonaną już część zlecenia.
 5. Tłumaczenia ustne:
  1. Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić tłumaczowi z wyprzedzeniem komplet materiałów niezbędnych do odpowiedniego przygotowania się do tłumaczenia.
  2. Czas pracy tłumacza ustnego liczony jest od godziny, na którą tłumacz został zamówiony zgodnie z umową, do określonej w umowie godziny zakończenia tłumaczenia. Jeżeli ustalony czas pracy tłumacza ulegnie przedłużeniu, wówczas tłumaczowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  3. Przy tłumaczeniach całodniowych (8 godzin wraz z przerwami) rozliczenie następuje według ustalonej stawki dziennej, istnieje również możliwość ustalenia ceny ryczałtowej. W przypadku krótszych zleceń (do 4 godzin) w rozliczeniu uwzględniana jest połowa stawki dziennej. Minimalne zamówienie obejmuje 2 godziny tłumaczenia ustnego (np. notariusz, USC).
  4. Koszty tłumaczenia ustnego poza Wrocławiem wyceniane są indywidualnie. Zleceniodawca zapewnia tłumaczowi transport, wyżywienie i zakwaterowanie.
  5. Za tłumaczenie ustne w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy tłumaczowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  6. Jeżeli tłumacz z ważnych przyczyn nie jest w stanie osobiście podjąć się tłumaczenia ustnego, zobowiązany jest zapewnić zastępstwo.
 6. Warunki płatności: zaliczka/przelew/gotówka (do uzgodnienia).
 7. Wszystkie powierzane tłumaczowi dokumenty oraz treść tłumaczonych spotkań są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe, akty prawne itp.).
 8. Reklamacje dotyczące tłumaczeń pisemnych należy zgłaszać w formie pisemnej wraz ze stosownym uzasadnieniem w terminie czternastu dni od daty wykonania tłumaczenia. W przypadku uznania reklamacji Zleceniobiorca nieodpłatnie usunie wszelkie wady. Reklamacje nie obejmują tłumaczeń wykonanych w trybie pilnym i ekspresowym.
 9. Odpowiedzialność materialna ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia ustalonego za wykonanie danego zlecenia.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.